La distribució

Les importadores compren els articles als productors i els posen a disposició de les botigues.

 El treball de les importadores se centra en:

 Acord mutu: El preu s’estableix de comú acord entre ambdues parts (productors i importadores), segons els criteris del Comerç Just, de manera que cobreixi els costos de producció (primeres matèries, mà d’obra amb salaris adequats, condicions de treball dignes i saludables) i permeti al productor un marge per a invertir en projectes de desenvolupament de la seva comunitat o en la pròpia organització productora.

 Prefinançament: Les importadores financen per endavant la producció, la qual cosa afavoreix el desenvolupament dels productors i les seves comunitats.

 Assessorament: Les importadores ofereixen assessorament i formació per a l’elaboració dels articles i l’accés a nous mercats.

 Transport i envasament: Transporten els productes a Espanya, els envasen i els posen a disposició de les botigues de Comerç Just i altres establiments interessats a distribuir aquests productes.

 Elaboració de determinats productes: A Espanya i altres països europeus elaboren determinats aliments amb ingredients de Comerç Just.