SETEM Amarante

AMARANTE Setem somos unha organización galega de solidariedade para o ecodesenvolvemento, que traballa pola superación do capitalismo global cara á xustiza social.

AMARANTE constitúese o 5 de outubro de 1999 en Pontevedra como unha asociación de caracter galego que vincula a ecoloxía e a solidariedade, máis concretamente o campo do ecodesenvolvemento e a sensibilización para a cooperación.

www.amarantesetem.org